Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύσταση Ειδικών (ad hoc) Επιτροπών όποτε χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο έργο που απαιτεί μελέτη ή παρακολούθηση.
Τα μέλη των Επιτροπών επιλέγονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.