Τμήμα Ανάπτυξης

Ευθύνη του Τμήματος είναι:
Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των ενεργειών όλων των Εφόρων για την προώθηση του Οδηγισμού σε όλο τον Ελληνισμό.

Σύνθεση του Τμήματος:

  • Πρόεδρος είναι η/ο Γεν. Έφορος και Γραμματέας έμμισθος υπάλληλος του Σ.Ε.Ο.
  • Μέλη του είναι οι Έφοροι των Κλάδων, οι Έφοροι των Περιφερειών, και οι Βοηθοί της/του Γεν. Εφόρου.
    Κατά περίπτωση παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Τμήματος Αναπτύξεως, όταν αυτό είναι αναγκαίο, οι Πρόεδροι και των άλλων Τμημάτων Διοίκησης Δ.Σ. Τα Συμβούλια μπορούν να παρακολουθούν επίσης και οι Βοηθοί Εφόρων των Περιφερειών.

Έργο του Τμήματος είναι να:

  • Συμμετέχει στη διαδικασία καθορισμού των στόχων της Κεντρικής Διοίκησης με προτάσεις που βασίζονται στις διαπιστώσεις των μελών του για την πορεία του Οδηγισμού στην περιοχή της ευθύνης τους.
  • Προγραμματίζει και οργανώνει πανελλήνιες και γενικές εκδηλώσεις Ομάδων, Στελεχών, Εφόρων και Μελών Τοπικών Συμβουλίων για την πραγμάτωση των στόχων της Κεντρικής Διοίκησης.
  • Συντονίζει τις ενέργειες και γενικές εκδηλώσεις των Περιφερειών και των Κλάδων.
  • Προβαίνει σε μελέτες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων  τους και υποβάλλει, μέσω της/του Γεν. Εφόρου, σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.