Τμήμα Εκπαιδεύσεων

 1. TO TMHMA

Στόχος και σκοπός του τμήματος  

Σκοπός του τμήματος εκπαιδεύσεων είναι η εκπαίδευση όλων των ενηλίκων μελών του ΣΕΟ, με στόχο να ενισχυθούν με όλα τα απαραίτητα για το ρόλο τους εφόδια, έτσι ώστε να μπορέσουν  να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού.  

Πεδίο ευθύνης του τμήματος  

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων έχει την ευθύνη : 

 • Να μελετά και να προγραμματίζει κάθε χρόνο τις Εκπαιδεύσεις Γενικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν οι Έφοροι των Κλάδων και οι Έφοροι των Περιφερειών, καθώς εκπαιδεύσεις των Εφόρων και  μελών Συμβουλίων, μελών Τμημάτων Διοίκησης και Επιτροπών του Σ.Ε.Ο. 
 • Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τα προγράμματα των Κλάδων και των Τμημάτων Διοίκησης και να διαμορφώνει ανάλογα το περιεχόμενο των Εκπαιδεύσεων. 
 • Να φροντίζει για τη γνωστοποίηση του προγραμματισμού του Τμήματος σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους ενδιαφερόμενους: Εφόρους, Στελέχη, κλπ. 
 • Να φροντίζει για τη σύσταση των Αρχηγείων των Εκπαιδεύσεων, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς που αναλαμβάνουν την οργάνωσή τους και τους ενημερώνει για το περιεχόμενο και τη μορφή της Εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν. 
 • Να επιδιώκει, την όσο το δυνατό, μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συνόλου των Εκπαιδευτριών/των. 
 • Να οργανώνει σε συνεργασία με τα αντίστοιχα αρμόδια Τμήματα Διοίκησης, Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις, Ναυτοδηγικές Εκπαιδεύσεις, την Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» και άλλα σεμινάρια. 
 • Να φροντίζει για την εξεύρεση και ενεργοποίηση κατάλληλων ανθρώπων για τον εκπαιδευτικό τομέα, ανάμεσα σε έμπειρα Στελέχη και επιστήμονες του χώρου, σε συνεργασία με τους Εφόρους των Κλάδων και τα Τμήματα Διοίκησης. 
 • Να Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των εκπαιδευτών και χορηγεί Άδεια, Δίπλωμα και Εντολή Εκπαιδευτή σε όσους εκπαιδευτές πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 
 • Να Φροντίζει να υπάρχουν βοηθήματα για τους Εκπαιδευτές, καθώς και τη συνεχή ανανέωση και ενημέρωσή τους. 
 • Να μελετά και να εφαρμόζει νέες εκπαιδευτικές  μεθόδους, καθώς και την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των Εκπαιδεύσεων. 
 • Να αξιοποιεί τα συμπεράσματα και πορίσματα συνεδρίων και σεμιναρίων που έχουν παρακολουθήσει Εκπαιδευτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
 • Να τηρεί και να αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, όταν αυτό απαιτείται. 

Το έργο του Τμήματος Εκπαιδεύσεων διακρίνεται σε τρεις τομείς, όπως όλα επίπεδα διοίκησης του ΣΕΟ (κεντρική / περιφερειακή) 

 • Ανάπτυξης 
 • Επικοινωνίας και εκπροσώπησης 
 • Οικονομικών και Διαχείρισης 

Μέλη του τμήματος  

Το Τμήματος Εκπαιδεύσεων αποτελούν δέκα έως δεκαπέντε μέλη: 

 • Η/Ο Έφορος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, στον οποίο ανατίθεται η ευθύνη του Τμήματος Εκπαιδεύσεων για τετραετή θητεία, μετά από πρόταση της ΓΕ και έγκριση από το ΔΣ 
 • Τέσσερις Εκπαιδευτές με εντολή εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) με Δίπλωμα, οι οποίοι εκλέγονται στο Συνέδριο Εκπαιδευτών .  
 • Η θητεία των εκλεγμένων μελών του Τμήματος διαρκεί από την εκλογή τους μέχρι το επόμενο Συνέδριο με δικαίωμα επανεκλογής γι’ άλλη μία θητεία. Με τη λήξη δύο συνεχόμενων θητειών δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής μέχρι το επόμενο Συνέδριο. 
 • Τέσσερα έως εννέα μέλη που επιλέγει η /ο Έφορος, μέλη του ΣΕΟ ή μη που μπορούν να υποστηρίξουν την στρατηγική και το έργο του Τμήματος τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Την πλήρη σύνθεση του Τμήματος υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. (μέσω της Γενικής Εφόρου) τον Απρίλιο κάθε χρόνου. Η θητεία των επιλεγμένων μελών λήγει αυτόματα, όταν λήξει η θητεία ή παραιτηθεί η/ο Έφορος που τα επέλεξε.

ΤΜΗΜΑ

 

ΕΦΟΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΜΑΛΙΑΓΚΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΥ ΡΟΥΛΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗ ΜΑΤΟΥΛΑ

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΟΥΜΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΚΩΤΤΗ ΣΟΦΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

 

Ε15-1: Βασική Εκπαίδευση Δυτική Ελλάδα / Ήπειρος  / Ιόνια Νησιά

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Ε15-2: Βασική Εκπαίδευση Πελλ/σος / Δυτική Αττ. / Πειραιάς / Νησιά Αττ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ε15-3: Βασική Εκπαίδευση Βόρειο Αιγαίο / Δυτικός  Τομέας Αττ. / Νότιος Τομέας  Αττ.

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ ΒΑΝΑ

Ε15-4: Βασική Εκπαίδευση  Στερεά / Βόρειος Τομέας Αττ.

ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ε15-5: Βασική Εκπαίδευση Κρήτη / Ανατολική Αττ.

ΛΙΤΣΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

Ε15-6: Βασική Εκπαίδευση Νότιο Αιγαίο / Κεντρικός Τομέας Αττ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΜΑΙΡΗ

Ε15-7: Βασική Εκπαίδευση Κεντρ. Μακεδονία /Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΙΤΣΑ

Ε15-8: Βασική Εκπαίδευση  Θεσσαλία / Δυτ. Μακεδονία

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού έχει σχεδιάσει ένα σύστημα για την εκπαίδευση των ενηλίκων μελών του, διαμορφώνοντας ένα κίνητρο υψηλού impact για εθελοντές. Τους δίνει έτσι τη δυνατότητα να κατακτούν γνώση και να αναπτύσσουν δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην κοινωνική πλευρά της ζωής τους.

Στην διάρκεια των χρόνων το σύστημα ανανεώνεται και εξελίσσεται αξιοποιώντας εργαλεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών (WAGGGS) και ειδικών από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α΄ Φάση «Βασική»

Β΄ Φάση «Ηγεσία»

   Β1 «Ηγεσία και Κοινωνία»

   Β2 «Ηγεσία και Φύση»

Γ ΄ Φάση «Νέοι Ορίζοντες»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ        

Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση

Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση Κλάδου Οδηγών        

Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο»  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ     

Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση ΑΜΕΑ στον Οδηγισμό            

Συνάντηση Στελεχών «Ορίζοντες»  

Εκπαιδευτική Συνάντηση Εκπαιδευτών και Υποψηφίων Εκπαιδευτών    

Εκπαίδευση σε μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (social media) και διαχείρισης ισότοπου        

Τεχνική Εκπαίδευση Κωπήλατου Σκάφους   

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ στα χρήσιμα αρχεία του site.