Επιτροπή Κατασκηνώσεων

Επιτροπή Κατασκηνώσεων

Α. Στόχος και σκοπός της επιτροπής

Η επιτροπή  Κατασκηνώσεων έχει την ευθύνη και την εποπτεία των Κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Κλάδους. Παροτρύνει στην οργάνωση Κατασκηνώσεων,  διασφαλίζοντας την ποιότητα του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος.  Δίνει γενικές κατευθύνσεις, με στόχο την πραγματοποίηση περισσότερων και πιο ποιοτικών Κατασκηνώσεων, αξιοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά και οδηγικά εργαλεία.

Β. Πεδίο ευθύνης της επιτροπής (βασικές αρμοδιότητες της επιτροπής)

  • Συντονίζει τις ενέργειες όσων οργανώνουν κατασκηνώσεις.
  • Ελέγχει αν οι προϋποθέσεις οργάνωσης των κατασκηνώσεων είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό και δίνει τις οδηγίες, που τυχόν κρίνει αναγκαίες.
  • Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους Εφόρους Κλάδων, την εξέλιξη και διαμόρφωση των κατασκηνωτικών προγραμμάτων των Κλάδων και επιβλέπει ώστε τα προγράμματα αυτά να εφαρμόζονται στις κατασκηνώσεις.
  • Επισκέπτεται τις κατασκηνώσεις για να διαπιστώσει αν λειτουργούν ικανοποιητικά και αξιολογεί τις εκθέσεις επισκεπτών από τις κατασκηνώσεις.
  • Επισκέπτεται Κατασκηνώσεις για να διαπιστώσει αν υπάρχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απονομή Διπλώματος Αρχηγού Κατασκήνωσης.
  • Συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων για τη χορήγηση Άδειας Αρχηγού Κατασκήνωσης στους Αρχηγούς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.
  • Συνεργάζεται με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων για την επιλογή και προετοιμασία Στελεχών τα οποία αναλαμβάνουν Αρχηγία αποστολής που συμμετέχει σε κατασκήνωση εξωτερικού.
  • Είναι υπεύθυνη για την τήρηση και τυχόν αναθεώρηση του Κανονισμού Κατασκηνώσεων 4 Κλάδων.
  • Φροντίζει για την ανανέωση των Εντολών, παρακολουθώντας κάθε τέλος χρονιάς ποιες Εντολές λήγουν. Εφόσον οι Αρχηγοί Κατασκήνωσης έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους, τους στέλνεται η νέα Εντολή για την επόμενη 3ετία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείστε με το Σ.Ε.Ο.

τηλ: 2103238314 - 2103235794 | φαξ:  2103235526 | e-mail: seo@seo.gr
ή απευθείας με τον υπεύθυνο του εκάστοτε τομέα διαχείρισης στο camp@seo.gr

 

Επιτροπή Κατασκηνώσεων
Ιδιότητα Μέλος 

 Βοηθός Γενικής Εφόρου
Υπεύθυνη για τις Κατασκηνώσεις

Εβελίνα Νούσια
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Αστεριών  
Βοηθός Εφόρου Κλαδου Πουλιών  
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Οδηγών  
Βοηθός Εφόρου Κλάδου Μεγάλων Οδηγών