Τμήμα Εκδόσεων

Το Τμήμα Εκδόσεων έχει ως έργο:

  • την έκδοση ή επανέκδοση κάθε μορφής εντύπων, που συντάσσουν οι Κλάδοι ή τα Τμήματα Διοίκησης.
  • να  εισηγείται στο Δ.Σ. και να επιμελείται εκδόσεις που θεωρεί χρήσιμες για το Σ.Ε.Ο.
  • την  παρακολούθηση και ευθύνη του επίσημου ιστότοπου του Σ.Ε.Ο.

Στην περίπτωση έκδοσης βιβλίου, ανταποκρίνεται στον ισχύοντα κανονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.