Τμήμα Οικονομικών

  • Ευθύνεται για τη διαχείριση και διαφύλαξη της περιουσίας του Σ.Ε.Ο. και την καλή λειτουργία του Λογιστηρίου.
  • Συντονίζει μαζί με την/τον Πρόεδρο τις ενέργειες όλων των φορέων που εργάζονται για την εξεύρεση πόρων και την αξιοποίηση όλης της  ακίνητης περιουσίας του Σ.Ε.Ο.