Η Ατομική Πρόοδος

Η Ατομική Πρόοδος

Τι πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την Ατομική Πρόοδο

Τι είναι;
Η Ατομική Πρόοδος είναι ένα σύνολο από προτεινόμενες ασχολίες - δραστηριότητες.  Κάθε ΜΟ/ΝΟ καλείται να επιλέξει και να ασχοληθεί με κάποιες από αυτές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δραστηριότητες αυτές στον κλάδο ΜΟ ονομάζονται Προσανατολισμοί και Ειδικεύσεις και είναι δομημένες με ένα συγκεκριμένο τρόπο (χωρίζονται σε 6 κεφάλαια και 3 στάδια).

Ποια είναι τα 6 κεφάλαια;
Οι Προσανατολισμοί και οι Ειδικεύσεις, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, χωρίζονται στα εξής 6 κεφάλαια:
 Προσωπική ανάπτυξη
 Ζωή στη φύση
 Έκφραση και δημιουργία
 Παγκοσμιότητα
 Κοινωνική συμμετοχή
 Προσφορά - Υπηρετείν

Ποια είναι τα στάδια της Ατομικής Προόδου;
Οι Προσανατολισμοί και οι Ειδικεύσεις, ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας τους, χωρίζονται σε 3 στάδια. Κάθε ΜΟ/ΝΟ προχωρεί με τη σειρά από το 1ο, στο 2ο στάδιο και ολοκληρώνει την ατομική του πρόοδο με το 3ο στάδιο.

1ο ΣΤΑΔΙΟ: «ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ»
Σ’ αυτό το στάδιο κάθε ΜΟ επιλέγει να ασχοληθεί με 6 προσανατολισμούς 1ου σταδίου, έναν Προσανατολισμό από κάθε κεφάλαιο του βιβλίου. Αφού ολοκληρώσει με επιτυχία (βλ. Ποια είναι η Διαδικασία) ένας ΜΟ/NO το πρώτο στάδιο, είναι σε θέση και τυπικά να δώσει την υπόσχεση του Κλάδου ΜΟ.

2ο  ΣΤΑΔΙΟ: «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΙ»
Μετά την εμπειρία του πρώτου σταδίου και την Υπόσχεση, κάθε ΜΟ/NO επιλέγει να ασχοληθεί με 3 Προσανατολισμούς 2ου σταδίου, έναν Προσανατολισμό από 3 διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι απαιτήσεις εδώ είναι περισσότερες, το περιεχόμενο είναι πιο σύνθετο και περισσότερο εξειδικευμένο. Ο ΜΟ/ΝΟ μπορεί να πάρει μια υπεύθυνη θέση στο πρόγραμμα της ομάδας που θα απαιτεί συστηματική εργασία και παρατεταμένη προσπάθεια. Επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σταδίου είναι η απονομή της Ασημένιας Πυξίδας.

3ο  ΣΤΑΔΙΟ: «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ, ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ»
Σ’ αυτό το στάδιο κυρίαρχο είναι το κομμάτι της προσφοράς. Ο ΜΟ/ΝΟ επιλέγει μια ειδίκευση από ένα κεφάλαιο. Η ειδίκευση είναι ένα σύνολο από περισσότερες, πιο σύνθετες και πιο απαιτητικές εξειδικευμένες δραστηριότητες σχετικά με ένα αντικείμενο. Επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σταδίου είναι η απονομή της Χρυσής Πυξίδας, που σηματοδοτεί την ολοκληρωση της ατομικής πρόοδου ενός ΜΟ. Φυσικά αν κάποιος ΜΟ/ΝΟ ενδιαφέρεται, μπορεί να ασχοληθεί και με περισσότερες ειδικεύσεις.

Ποια είναι η διαδικασία;
1. Η ομάδα στην αρχή της οδηγικής χρονιάς, στο Συμβούλιο Ομάδας, θέτει τα κριτήρια αξιολόγησης ενός επιτυχημένου προσανατολισμού – ειδίκευσης και συζητά για πιθανούς τρόπους παρουσίασης. Μερικά από τα κριτήρια θα μπορούσαν να είναι:
 Η πρωτότυπη παρουσίαση
 Η χρήση πολλών μέσων
 Η οργανωμένη και τεκμηριωμένη δουλειά
 Η αξιοποίηση πηγών
 Η αξιοποίηση ειδικών
Τα κριτήρια καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών, ενώ μπορούν να αναρτηθούν και στον πίνακα ανακοινώσεων της ομάδας.
2. Κάθε ΜΟ/ΝΟ επιλέγει τους προσανατολισμούς – ειδικεύσεις που τον ενδιαφέρουν, τους δηλώνει στη συγκέντρωση προγραμματισμού κι αυτοί εντάσσονται στον προγραμματισμό της τριμηνίας.
3. Ο ΜΟ/ΝΟ παρουσιάζει στην ομάδα τον προσανατολισμό του / κάποιο μέρος της ειδίκευσής του.
4. Η Ομάδα αξιολογεί στο ΣΟ τον προσανατολισμό / ειδίκευση που παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει, ακολουθώντας τους βασικούς άξονες της αξιολόγησης. Είναι σημαντικό να δίνουμε την απαιτούμενη βαρύτητα στη διαδικασία της αξιολόγησης, ώστε ο ΜΟ/ΝΟ να εξελίσσεται και να προοδεύει μέσα από τη ζωή του στην Ομάδα. Δεν έχει νόημα οι ΜΟ/ΝΟ να “περνούν” προσανατολισμούς για τους οποίους δεν έχουνι δουλέψει αξιοπρεπώς (προετοιμασία – παρουσίαση), ενώ είναι απαραίτητο να συνειδητοποιούν ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της δουλειάς τους.

Πώς συνδέεται η ατομική πρόοδος με τη ζωή της ομάδας;
Η συμμετοχή ενός ΜΟ/NO σε μία επιτροπή μπορεί να συνδυαστεί και με προσανατολισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ΜΟ/NO να δηλώσει εγκαίρως τον αντίστοιχο προσανατολισμό στο ΣΟ και στη συνέχεια να αξιολογηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, πέρα από τη δουλειά της επιτροπής.
Αντίστοιχα οι υπευθυνότητες είναι μεγάλη ευκαιρία για κάθε ΜΟ/NO να δηλώσει και ολοκληρώσει προσανατολισμούς που τον ενδιαφέρουν και σχετίζονται με την υπευθυνότητα που έχει αναλάβει. Απαραίτητη προϋπόθεση και πάλι είναι ο ΜΟ/NO να δηλώσει εγκαίρως τον αντίστοιχο προσανατολισμό στο ΣΟ και στη συνέχεια να αξιολογηθεί ο συγκεκριμένος προσανατολισμός, πέρα από τη συνολική δουλειά του για την υπευθυνότητά του.
Συνεπώς οι προσανατολισμοί είναι αρμονικά συνδεδεμένοι με τη ζωή και το πρόγραμμα της ομάδας. Οι δραστηριότητες της Ομάδας δίνουν την ευκαιρία στους ΜΟ/NO να επιλέξουν κάποιους Προσανατολισμούς και αντίστροφα, το ενδιαφέρον των ΜΟ/NO για κάποιους Προσανατολισμούς δίνει ευκαιρίες για εμπλουτισμό του προγράμματος.

Ποιος είναι ο σκοπός της ατομικής πρόοδου;
Οι Προσανατολισμοί είναι συγκεκριμένες προτάσεις δραστηριοτήτων  με σκοπό:
• να δώσουν κίνητρα στους ΜΟ/NO, να πλουτίσουν τις γνώσεις τους και ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους με έμφαση στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
• να δημιουργήσουν πηγές για νέα ενδιαφέροντα και ασχολίες και ιδέες για το μελλοντικό επάγγελμά τους.
• να δώσουν ευκαιρίες να καλλιεργήσουν κάποιο ταλέντο τους και ιδέες για έρευνα και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Οι Ειδικεύεσεις είναι συγκεκριμένες προτάσεις εξειδικευμένων δραστηριοτήτων  που επιπλέον έχουν σκοπό:
 να παροτρύνουν το ΜΟ/NO να ασχοληθεί ατομικά και σε βάθος με έναν τομέα γνώσεων που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ώστε να αποκτήσει συστηματικές γνώσεις σε αυτό το θέμα.

Μικρά μυστικά
• Οι προσανατολισμοί και οι ειδικεύσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνονται αυτούσιοι όπως αναφέρονται στο βιβλίο. Μπορεί ο ΜΟ/NO να τροποποιήσει έναν προσανατολισμό ή και να δημιουργήσει ένα καινούριο, στη συνέχεια να τον δηλώσει στο ΣΟ και  αφού γίνει αποδεχτός από την Ομάδα, να ακολουθηθεί η διαδικασία. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο τροποποιημένος ή ο νέος προσανατολισμός να ταιριάζει στο αντίστοιχο κεφάλαιο (όσον αφορά στο θέμα του) και στο αντίστοιχο στάδιο (όσον αφορά στο επίπεδο δυσκολίας του).
• Η διαδικασία επιλογής προσανατολισμών από τους νέους ΜΟ/NO είναι ευκαιρία για ενθάρρυνση και ενεργοποίηση των παλαιότερων μελών της Ομάδας που μπορούν να αναλάβουν ρόλο συμβουλευτικό και εμψυχωτικό απέναντι στους νεότερους.
• Ο ΜΟ/NO που δουλεύει μία ειδίκευση θα μπορούσε να εμπλέξει και να συνεργαστεί με άλλους ΜΟ/NO που τους ενδιαφέρει να παρουσιάσουν προσανατολισμούς από προηγούμενα στάδια σχετικούς με την ειδίκευσή του. Με αυτό τον τρόπο περισσότερα μέλη της ομάδας προσθέτουν παραπάνω γνώσεις και εμπλουτίζουν τα ενδιαφέροντά τους. Από την άλλη το πρόγραμμα της Ομάδας αποκτά μεγαλύτερη συνοχή καθώς καλύπτει ταυτόχρονα διαφορετικές ανάγκες προόδου, λειτουργώντας σε πολλά επίπεδα.
• Στην προετοιμασία και παρουσίαση προσανατολισμών και κυρίως ειδικεύσεων ενδείκνυται η αξιοποίηση ειδικών.

 

Ποια είναι η σημασία της Ατομικής Πρόοδου;
Η Ατομική Πρόοδος εκφράζει την παιδαγωγική διάσταση της ατομικής δραστηριότητας ενός εφήβου. Δίνει ευκαιρία στον έφηβο να μοιραστεί με τους συνομιλήκους του αυτό στο οποίο είναι καλός, αυτό που τον ενδιαφέρει, αυτό για το οποίο είναι περήφανος. Είναι ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης για κάθε ΜΟ/NO ξεχωριστά, ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης του.
Η ποικιλία και τα διάφορα επίπεδα δυσκολίας δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών και προσφέρουν συστηματοποίηση της δουλειάς, εμπειρίες, ευκαιρίες για έκφραση και ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΟ/NO, δυνατότητα επιμόρφωσης, καλλιέργεια δεξιοτήτων και φυσικά συνεργασία εντός και εκτός Ομάδας.
Ακόμα, η ενασχόληση των ΜΟ/NO με την ατομική τους πρόοδο προσφέρει πολλά και στην ίδια την Ομάδα. Η ένταξη στο πρόγραμμα της Ομάδας προσανατολισμών και ειδικεύσεων των ΜΟ/NO εμπλουτίζει τη ζωή της Ομάδας και ανεβάζει την ποιότητα του προγράμματος. Έτσι, είναι μεγάλη εμπειρία για ολόκληρη την Ομάδα η ολοκλήρωση της ατομικής προόδου των ΜΟ/NO.